Algemene Voorwaarden Go4FAST

Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2018 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

 1. Arrangement: Door Go4FAST georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van Go4FAST worden begeleid.
 2. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van activiteiten. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van( delen van) activiteiten.
 3. Activiteit: door Go4FAST georganiseerde dan wel aangeboden activiteit of dienst of combinatie van activiteit en dienst.
 4. Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) Go4FAST worden begeleid.
 5. Eendaags activiteit: een activiteit die door Go4FAST wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen.
 6. Meerdaags activiteit: een activiteit die door Go4FAST wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting mogelijk is inbegrepen.
 7. Eendaags arrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door Go4FAST wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
 8. Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door Go4FAST worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting mogelijk is inbegrepen.
 9. Go4FAST: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt;
 10. Vertegenwoordiger van Go4FAST: degene die in naam van Go4FAST optreedt.
 11. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Go4FAST.
 12. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
 13. Overeenkomst: overeenkomst tussen Go4FAST en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;
 14. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.
 15. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit.
 16. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Go4FAST gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Go4FAST of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
 3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van Go4FAST. Dit laat onverlet dat de contractant en Go4FAST individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 4. Go4FAST is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijswijziging
Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Go4FAST, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de termijnen vermeld op de facturen van Go4FAST, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Go4FAST het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Go4FAST op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien Go4FAST op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van Go4FAST op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door Go4FAST in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op Go4FAST te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij Go4FAST in staat van faillissement geraakt.
 6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
  1. een betalingstermijn is overschreden
  2. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is
  3. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden
  4. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

Artikel 5: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan Go4FAST. Deze bedraagt:
  1. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant niet gehouden enige vergoeding aan Go4FAST te betalen.
  2. Bij annulering meer dan 2 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden minimaal 15% van de reserveringswaarde aan Go4FAST te betalen.
  3. Bij annulering meer dan 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Go4FAST te betalen.
  4. Bij annulering meer dan 14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Go4FAST te betalen.
  5. Bij annulering meer dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Go4FAST te betalen.
  6. Bij annulering 7 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Go4FAST te betalen.
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien dezelfde activiteit door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van Go4FAST, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer
Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Verplichtingen van de contractant

 1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door Go4FAST gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
 2. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is Go4FAST niet aansprakelijk.
 3. Go4FAST houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door Go4FAST

 1. Go4FAST kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Go4FAST niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
 2. Go4FAST kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan Go4FAST en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
 3. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.
 4. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
 5. Indien Go4FAST of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
 6. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien op verzoek van de contractant Go4FAST overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft Go4FAST het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Indien Go4FAST overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan Go4FAST te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het activiteit.
 4. Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en Go4FAST - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
  1. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
  2. het verzoek tot in de plaatsstelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk bij Go4FAST te worden ingediend,
  3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaatsstelling.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. Go4FAST heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. Go4FAST is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. Go4FAST heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van Go4FAST hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
 3. Go4FAST heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Klachten

 1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Go4FAST.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Go4FAST is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Go4FAST is toe te rekenen.
 2. Go4FAST is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 3. De contractant is jegens Go4FAST aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
 4. Go4FAST verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.
 5. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 13: Wet- en regelgeving

 1. Go4FAST zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
 2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.