Inschrijving  en betaling

Inschrijving  voor het Go4FAST  voetbalkamp gebeurt  door het invullen van  het inschrijfformulier op  de website. Na inschrijving  voor het voetbalkamp ontvangt  u een betalingsverzoek. De inschrijving  is definitief na betaling van het inschrijfgeld.Inschrijvingen  voor het voetbalkamp zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

Aansprakelijkheid

Go4FAST  is niet aansprakelijk  voor persoonlijke eigendommen  m.b.t. vermissing, diefstal of beschadiging.  Alle persoonlijke eigendommen blijven voor risico  van de deelnemer. *Go4FAST adviseert deelnemers om waardevolle  spullen thuis te laten. Go4FAST is niet aansprakelijk voor elk  opgelopen schade, behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet  en/of grove schuld van Go4FAST.

Verzekeringen

*Van  alle deelnemers  wordt verwacht dat  zij volgens wettelijke  normen zijn verzekerd tegen  ziektekosten. Vanzelfsprekend zullen  ouders/verzorgers in geval van medische  calamiteiten z.s.m. op de hoogte worden gesteld.  

*Kosten  op het gebied  van schade die tijdens  de week door een deelnemer  worden gemaakt, zullen worden  doorberekend aan de ouders/verzorgers.  Zij ontvangen van Go4FAST de originele  factuur van de onkosten, zodat zij de kosten  kunnen declareren bij de eigen verzekeraar. Vanzelfsprekend  zullen ouders/verzorgers z.s.m. na het aanbrengen van de schade  op de hoogte worden gesteld.

Spelregels

Deelnemers  zijn verplicht  tot naleving van  alle redelijke aanwijzingen  welke door de Go4FAST begeleiders  worden gegeven. Het naleven van de  redelijke aanwijzingen heeft als doel  alle deelnemers een plezierig voetbalkamp  te laten ervaren.

Annulering &  afwezigheid

*Annuleren  van het voetbalkamp  is tot drie weken voor  aanvang kosteloos. Hierna wordt  50% van het inschrijfgeld in rekening  gebracht.

*Mocht  er sprake  zijn van overmacht  dan wordt dit door Go4FAST  beoordeeld.

*Annulering  dient per e-mail  of brief te geschieden.Kampen  gaan altijd door tenzij deze schriftelijk per  e-mail door Go4FAST worden afgezegd.

*Gemiste  dagen kunnen  niet worden ingehaald.

Minimum  aantal deelnemers.

*Bij  al onze  voetbalkampen  is een minimum  aantal deelnemers  vereist. *

*Wanneer  het minimale  aantal van 16  deelnemers niet bereikt  is. Dan kan Go4FAST het  voetbalkamp annuleren.

*Indien  er geen alternatief  voor het voetbalkamp geboden  wordt dan ontvangt u het inschrijfgeld  retour.

Medicijngebruik

Deelnemers  welke medicijnen  gebruiken dienen dit  aan te geven op het inschrijfformulier.  Go4FAST zal contact opnemen voor de afstemming.  De begeleider van het betreffende voetbalkamp zal  de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken  en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die  niet aan de begeleiders worden afgeven is Go4FAST niet verantwoordelijk.

Dieet

Deelnemers  welke dieetvoorschriften  gebruiken dienen dit aan  te geven op het inschrijfformulier.  Go4FAST zal contact opnemen voor de afstemming.  De begeleider van het betreffende voetbalkamp zal  toezien op het juiste dieet.

Gevonden voorwerpen

Gevonden  voorwerpen  blijven bij  de desbetreffende  voetbalvereniging liggen.  Na vijf dagen is de voetbalvereniging  vrij om een bestemming voor de gevonden  voorwerpen te kiezen.

Foto’s  en video’s

Deelnemers  stemmen ermee  in dat tijdens  of rondom het Go4FAST  voetbalkamp geluidsopnamen,  foto’s en/of video’s worden  gemaakt met daarop de herkenbare  afbeelding van de deelnemers en dat  deze mogen worden gebruikt voor alle doeleinden,  waaronder commerciële en/of promotionele doeleinden.

Kennelijke  fouten

De  teksten,  foto’s en  mogelijke video’s  op de website beschrijven  zo goed en nauwkeurig mogelijk  wat een Go4FAST Voetbalkamp inhoudt.  Ondanks deze zo waarheidsgetrouw mogelijke  weergave van een Go4FAST voetbalkamp, bindt  deze weergave Go4FAST niet. Mogelijke afwijkingen  hiervan -om wat voor redenen dan ook -zijn dan ook  mogelijk.

Privacy

*Gegevens  van deelnemers  aan Go4FAST voetbalkampen  mogen worden gebruikt voor  zover noodzakelijk voor de uitoefening  van aanverwante doeleinden waaronder redactionele,  commerciële en/of promotionele doeleinden, analysedoeleinden  en het doen van gerichte aanbiedingen.

*De  gegevens  welke verstrekt  worden aan Go4FAST  zullen conform de AVG  privacywetgeving behandeld  worden.

Nieuwsbrief

Middels  inschrijving  voor een Go4FAST  voetbalkamp geeft u  toestemming om uw gegevens  te gebruiken voor de Go4FAST  nieuwsbrieven.Annuleren van de nieuwsbrief  dient per e-mail of brief te geschieden.